90's AF

Splash Martini Bar, 134 N, Main St, Oconomowoc